CINEMA IN OCCUPIED BELGIUM

Cinemas and film screenings in German-occupied Belgium (1940–1944)

In de Tweede Wereldoorlog werd België bezet door Nazi-Duitsland (1940-1944). De bezetter greep in op alle aspecten van het openbare en economische leven, en dus ook op de filmindustrie. Amerikaanse, Britse en vele andere films werden verboden. Bioscopen die hun activiteiten mochten hervatten, werden aan strenge voorwaarden onderworpen. Bioscoopbezoekers kregen plots een heel ander filmaanbod voorgeschoteld.

Prof. Roel Vande Winkel doceert filmgeschiedenis aan de KU Leuven en aan LUCA School of Arts. Hij verricht sinds vele jaren onderzoek naar dit thema. Deze website zal – dankzij een valorisatiebeurs van de KU Leuven – veel onderzoeksresultaten beschikbaar maken voor het grote publiek. Bezoekers kunnen dan informatie zoeken over bioscopen in een bepaalde regio van bezet België en over de films die daar werden vertoond.

De website komt online in de zomer van 2020. Voor meer informatie, contacteer Roel Vande Winkel

In the Second World War, Belgium was occupied by Nazi Germany (1940-1944). The occupier intervened in all aspects of public and economic life, including the film industry. American, British and many other films were banned. Cinemas that were allowed to resume their activities were subject to strict conditions. Cinema visitors were suddenly presented with a completely different range of films.

Prof. Roel Vande Winkel teaches film history at KU Leuven and at LUCA School of Arts. He has been doing researching about this topic for many years. This website will – thanks to a valorisation grant from the KU Leuven – make many research results available to the general public. Visitors can then search for information about cinemas in a certain region of occupied Belgium and about the films shown there.

This website will go online in the summer of 2020. For more information, contact Roel Vande Winkel

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique est occupée par l’Allemagne nazie (1940-1944). L’occupant est intervenu dans tous les aspects de la vie publique et économique, y compris l’industrie cinématographique. Les films américains, britanniques et bien d’autres ont été interdits. Les cinémas autorisés à reprendre leurs activités sont soumis à des conditions strictes. Le public s’est soudainement vu proposer un type de films complètement différents.

Le Professeur Roel Vande Winkel enseigne l’histoire du cinéma à la KU Leuven et à la LUCA School of Arts. Il mène des recherches sur ce thème depuis de nombreuses années. Grâce à une subvention de valorisation de la KU Leuven, ce site Web mettra à la disposition du grand public de nombreux résultats de recherche. Les visiteurs pourront rechercher des informations sur les cinémas situés dans une région déterminée de la Belgique occupée et sur les films qui y étaient projetés.

Le site Web (en anglais) sera en ligne à l’été 2020. Pour plus d’informations, contactez Roel Vande Winkel